Tonysnetwork respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om je wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat je het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.
Bij voortgezet bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere manier hebben voorzien om cookies te accepteren.  

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna: “Website”) tonys.network.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): Tonysnetwork, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer: 78618959.

  Artikel 2 – Toegang tot de website

  Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. Je onthoudt zich van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

  Artikel 3 - Website content  

  Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te laten werken en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

  Artikel 4 – Beheer van de website

  Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:
  · de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
  · alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
  · de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

  Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 3. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van zijn functionaliteiten wordt veroorzaakt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. Je dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
 4. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
  · vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
  · voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 5. Verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die aan jou of derden of je apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en je onthoudt zich van elke verdere (juridische) actie tegen Verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade op je te (terug)vorderen.

  Artikel 6 - Collecteren van data

 7. Je persoonsgegevens worden verzameld door (een) externe verwerker(s). 
 8. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'). 
 9. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 10. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke voornamelijk gebruikt om een (commerciële) relatie met jou te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

  Artikel 7 – Je rechten met betrekking tot informatie

 11. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens draagbaarheid. 
 12. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: [email protected] .
 13. Elk verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop je je handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met je kunnen opnemen. 
 14. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvang je van ons een antwoord. 
 15. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

  Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

 16. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.
 17. Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de controller het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

  Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 18. Mogelijk ontvang je commerciële aanbiedingen van de verwerkingsverantwoordelijke. Wil je deze niet (meer) ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: [email protected] .
 19. Je persoonlijke gegevens worden niet door onze partners gebruikt voor commerciële doeleinden.   
 20. Indien u tijdens je bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). De verwerkingsverantwoordelijke is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

  Artikel 10 – Gegevensbewaring

  De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.

  Artikel 11 – Cookies

 21. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van je elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens waardoor je als bezoeker kunt worden herkend wanneer je onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt je om in te loggen op onze website. Wanneer je onze website bezoekt, informeren wij je over het gebruik van cookies. Door verder gebruik te maken van onze website accepteer je het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 
 22. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.     
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoefte van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoefte van onze bezoekers. 
 • Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen we jouw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties je gerichte advertenties laten zien wanneer je hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en gaan bij het targeten van advertenties anders om met categorieën mensen. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.   

 1. Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:
  Google Analytics (analytical cookie)
  Facebook (tracking cookie)
 2. Bij een bezoek aan onze website kunnen er cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en/of derde partijen op je apparatuur worden geplaatst. 
 3. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies per elektronisch apparaat nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

  Artikel 12 – Beeld en aangeboden producten

  Je kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij enig aangeboden product op onze website staat.

  Artikel 13 – Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn vestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd indien er een geschil met betrekking tot deze voorwaarden ontstaat, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

  Artikel 14 - Contact

  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Tony Sippens, [email protected] , (31)6 1885 4920.

  Artikel 15 – Naamsvermelding

  Deze privacyverklaring is tot stand gekomen met behulp van een document waarin alle opties en vragenlijsten zijn gedeponeerd.

  Deze privacyverklaring geldt sinds 19-11-21 tot nader order.

nl_NL
×